Verslag eerste ALV

Datum 19 mei 2015

Voorzitter: Ton van der Vossen
Secretaris: Vincent Snels
Penningmeester: Joost Reijnen

Aanwezig: 9 leden en 3 belangstellenden
Afwezig met afmelding:
Henk Klösters, Dianne Schellekens, Michiel van der Lande en Monique Nooteboom

 1. Opening en mededelingen (voorzitter Ton van der Vossen)

Welkom aan de leden door de voorzitter. Fijn dat we een eerste echte ledenvergadering hebben.
Naast bestuur en leden is ook aanwezig Frits van der Have als lid van de Raad van Commissarissen (secretaris). Michiel van der Lande is voorzitter en Monique Nooteboom is lid. Zij zijn beide verhinderd.
De aanloop naar de vergadering is niet volgens de statuten gelopen. Het bestuur vond desondanks dat de vergadering moest plaatsvinden. We zijn al een tijd onderweg en het wordt tijd om bijeen te komen en de voorzitter is vanaf morgen een lange tijd afwezig.

De agenda wordt door de aanwezigen goedgekeurd.
De penningmeester is wat later vanwege een vergadering elders hiervoor.

 1. Plan van Aanpak 2015-2016 (Arno v/d Laan):
  Het Plan van aanpak vormt de leidraad voor de acties en activiteiten die VET-Vught de komende tijd wil uitvoeren

Arno geeft een presentatie. Deze is hier in te zien.

Aanleiding tot een plan van aanpak is de vraag waar gaat VET-Vught zich op richten de komende tijd. Het wordt de leidraad die voorgesteld wordt door het bestuur. Het bestuur wil graag horen wat de leden er van vinden.
Het bestuur ziet VET-Vught als aanjager van de veranderingen. Dat kan door mensen in beweging te brengen zelf actie te ondernemen (Buurkracht Klein Brabant is door VET-Vught geïnitieerd) of zelf projecten te organiseren.
De basis van waaruit we denken is de trias energetica. Dit is eerst vraag naar energie beperken, als je energie gebruikt dan duurzaam opgewekte energie gebruiken.
Ook hanteert VET-Vught een aantal waarden, zoals ‘ iedereen kan meedoen’ , we zijn ‘ burgerinitiatief’, we zijn een ‘lerende organisatie’ die ‘ samenwerkt met anderen’.

Het bestuur heeft 4 pijlers benoemd waar het de komende tijd over gaat:

 • Bewustwording: mede inwoners van ons dorp bewust maken van de mogelijkheden
 • beweging op gang brengen: we kunnen en willen het niet alleen
 • energiebesparing: vraag beperken
 • productie hernieuwbare energie: wat aan energie wordt gebruikt (zelf) duurzaam opwekken

Omdat we naar Vught energieneutraal in 2050 willen gaan (het waarom), hebben we 4 pijlers benoemd (het wat) en daar enten we de activiteiten op (het hoe). Activiteiten waar we mee aan de slag zijn en verder gaan uitbouwen:

 1. Bewustwording
 • energie cafés
 • informatieve website
 • voorlichting
 • lobby politiek
 1. Energiebesparing
 • tips op de website
 • Buurkracht, samen op weg gaan en elkaar helpen
 • energiecoaches, inwoners die anderen stimuleren en adviseren vanuit kennis
 • inspiratiebijeenkomsten organiseren, met en van anderen en elkaar leren
 • coöperatie verder inhoud en vorm geven
 • korting voor leden invullen, leden extra korting of voorrang
 • ledenwerving, groter draagvlak is sterker in samenwerking en onderhandeling en meer organisatiekracht
 1. energie opwekking
 • PV privé
 • Collectief zonnepanelenproject Brandweerkazerne/BOR gebouw

Doorkijk 2016:

 • Besparingsmodules ontwikkelen en aanhaken op website VET-Vught
 • Convenant sluiten met bedrijven en gemeente
 • Aanbod door Vughtse bedrijven op gang brengen
 • Lokaal energie Akkoord tot stand zien te brengen
 • Revolverend fonds tot stand brengen om financiën voor projecten te krijgen
 • Aanhaken bij wind en biomassa projecten elders.

VET-Vught is geslaagd in 2015 als:

 • Buurkracht Klein Brabant is gerealiseerd
 • 2e project Buurkracht starten, Enexis heeft er ook om gevraagd. Een nieuwe groep krijgt de kennis en ervaring vanuit Klein Brabant overgedragen
 • Project Brandweerkazerne/BOR gebouw
 • Serieuze gesprekspartner zijn
 • Minimaal 40 leden
 • Goed functionerende website
 • 2 energie cafés
 • eerste energiecoaches zijn opgeleid

Naar aanleiding van de presentatie zijn er de volgende vragen.

Er is een Brabants Energie Akkoord. Dat staat op de website van VET-Vught, zie http://vet-vught.nl/?p=1096, wie zijn daarbij betrokken?
Vincent geeft aan dat er ca. 15 partijen bij betrokken zijn en dat hij namens de Verenigde Energie coöperaties aan tafel zit om de stem van de burgers te laten horen.

Als leden willen meedraaien als vrijwilliger in een van de projecten dan kun je je melden op info@vet-vught.nl

Ideeën en voorstellen voor de energiecafés zijn welkom.

Waarom haken mensen nog niet aan? In de aanloop waren er meer mensen aanwezig dan nu lid zijn. Het bestuur heeft het beeld dat men lid wordt, zodra er concrete voorstellen voor inwoners zijn.
N.a.v. het eerste energiecafé wordt gesignaleerd dat de opvolging door VET-Vught op afspraken tussen leverancier en potentiele klant goed moet zijn.

De aanwezige leden zijn akkoord met het plan van aanpak dat hier is te downloaden.

3.  Toelichting en vaststelling financieel verslag 2014 (penningmeester Joost Reijnen)

Joost Reijnen, penningmeester, licht de jaarrekening toe.
Voorstel van het bestuur is het batig saldo aan de algemene reserve toe te voegen. De aanwezige leden stemmen ermee in.
De vergadering verleent de penningmeester en het bestuur decharge over het jaar 2014.
Er zijn geen oprichtingskosten geweest, omdat de gemeente de kosten daarvoor heeft gedragen.

 1. Financiën 2015/2016 (Joost Reijnen)

Er is nog geen formele begroting gemaakt. De reden is de onzekerheid van de realisatie van de projecten. Er zijn nog te weinig cijfers, zodra die er zijn komt er een begroting.
Opdrachten die via VET-Vught naar professionals worden uitgezet leveren een bijdrage aan VET-Vught.
Er worden geen onkostenvergoedingen aan bestuur en vrijwilligers betaald. Daar zullen eerst middelen voor moeten zijn.
Met 22 leden zijn de inkomsten € 220 aan contributies.
De vergadering neemt er kennis van en stemt ermee in.
De penningmeester zegt toe dat zodra er concrete cijfers zijn hij met een begroting komt.

 1. Korte toelichting op de projecten die VET-Vught in uitvoering heeft te weten:
 • Voorbeeld energie neutrale koopwoningen (Vincent Snels)
  Er is overleg met de gemeente over het ontwikkelen van 4 energie neutrale koopwoningen. Dit moeten voorbeelden zijn voor nieuwbouw en bestaande bouw. Een aantal Vughtse bedrijven werken hieraan samen met VET Vught. De gemeente is een voorstel gedaan voor de woningen en de financiële kanten ervan. Voorgesteld is om de grondopbrengst die voor de gemeente is in een revolverend fonds te plaatsen. Dat fonds kan dan leningen verstrekken voor duurzame projecten en zo een aanjagende rol vervullen. Nadat fonds zijn rol heeft vervuld stromen de grondopbrengsten alsnog naar de gemeente.
 • Buurkracht (Rob Borgsteijn)
  Vanuit Klein Brabant wordt gemeld dat de buurt op tv is geweest. Zie onshuisverdienthet.tv.
  Er is vloer en muurisolatie uitgezet binnen de buurt. 19 bewoners doen er aan mee.
  Nu zijn 14 bewoners die belangstelling hebben voor zonnepanelen. 15 hebben er al panelen. Op de 100 woningen zijn er straks zo’n 30% met zonnepanelen.
  De volgende stap is nieuw voegwerk aanbrengen.
  Op een vraag wordt geantwoord dat er een vergelijking wordt gemaakt tussen verbruik voor en na de maatregelen toepassen. De verwachting is dat er een 2e ronde komt als de ervaringen van de 1e groep meer bekend worden.
  Het zou een mooi gebaar zijn als de deelnemers aan Buurkracht Klein Brabant ook lid worden van VET-Vught. Buurkracht is immers mede op initiatief van VET-Vught van de grond gekomen.
 • Zonnepanelen project op Brandweer/BOR gebouw (Ton van der Vossen)
  Het energieverbruik van de kazerne is groter dan wat er opgewekt kan worden. Er is geen overschot, waardoor we geen overschot hebben waar leden gebruik van kunnen maken. Dit project is een voorbeeld om anderen te bewegen hun daken vol te leggen. Het idee Zon op andermans dak willen we daarmee vorm geven.
  De gemeente en VET-Vught hebben overeenstemming over de aanpak. Dat betekent dat we tot een model-aanpak komen hoe we dak delen tussen bedrijf en burgers kunnen komen. Met de ervaring kunnen we met andere eigenaars van daken in gesprek gaan.
  De verwachting is dat we rond de zomervakantie tot een afgerond onderzoek naar haalbaarheid komen.
  VET-Vught heeft voor de gemeente SDE+ subsidie aangevraagd en deze is toegekend.
 • Brabant Woont Slim (energiebesparing particulieren) (Arno van der Laan)
  Is een project dat voortkomt uit Nationaal Energie Akkoord en loopt via de gemeenten in Brabant Noord Oost.
  Er ligt een grote opgave om de 800.000 woningen in Brabant in 20150 energieneutraal te krijgen. Dat betekent 100 woningen per dag!
  Arno van der Laan vertegenwoordigt de energiecoöperaties in Brabant Noord Oost in dit project.
  Doel van het project is om zoveel mogelijk mensen te verleiden om zelf 1 of 2 stappen te maken in de energieprestatie ladder (energielabel). We willen komen tot een passend aanbod voor alle eigenaars dat men niet kan weigeren.

Doel:

 • aanbod van bedrijven om via keuzemenu tot verduurzamen komen op een moment dat je je woning toch aanpast (natuurlijk moment benutten)
 • energieloket, informatieplaats voor particulieren, bijv. site VET-Vught
 • energiecoaches, regionaal opleiden

Er zijn enkele vragen waar de leden gevraagd worden om op te reageren:

 • Wat is er nodig om een energieloket goed te vullen?
 • Als er een aanbod van bedrijven komt, waar moet dat dan aan voldoen?
 • Als er energiecoaches komen, ken je iemand die dat wel zou willen gaan doen?

Energieloket komt er dit najaar, digitaal en fysiek.
Energiecoaches worden dit jaar opgeleid.
Voorstel: stagiaires erbij betrekken om ervaring te laten opdoen en kennis er in te brengen.

 • Samenwerking met anderen (Vincent Snels)

VET-Vught werkt samen lokaal met gemeente en ondernemers. Regionaal binnen Het Groene Woud met 4 andere energie coöperaties en het Streekhuis (www.hetgroenewoud,com), op de schaal van Brabant Noord Oost met gemeente, energie coöperaties en ondernemers in de bouw.

VET is aangesloten bij de Verenigde Energie Coöperaties Noord Brabant (www.vecnb.nl)

 1. Rondvraag

Vanuit de leden komt waardering voor de inzet. De ervaringen in de praktijk zijn positief.

Ton dankt iedereen voor de aanwezigheid.

19 mei 2015 Vught

De voorzitter                    De secretaris
Ton van der Vossen         Vincent Snels

2 reacties op “Verslag eerste ALV

 1. Door omstandigheden kon ik niet naar de vergadering komen.

  Zeker zou ik dan de volgende vraag hebben gesteld: Kan ik meedoen aan een “gezamenlijk project” om zonnepanelen in te kopen en te laten plaatsen op mijn eigen huis voor privé gebruik?

  In het verslag zag ik geen project waaraan ik privé mee zou kunnen doen. Klopt dat?

  In afwachting op een antwoord groet ik u,
  Jef van de Ven

  1. Dank je wel voor je reactie, Jef.
   In de ALV is inderdaad geen concreet PV privé project voor de gezamenlijke inkoop van zonnepanelen genoemd.
   Het volgende Energiecafé, dat al op zaterdag 13 juni a.s. vanaf 15 uur in De Rode Rik plaatsvindt, staat geheel in het teken van zonne-energie. Er zullen rekenvoorbeelden worden gegeven over kosten en opbrengsten. De werkgroep Productie heeft reeds een start gemaakt voor dergelijke projecten.
   De uitnodiging voor het tweede Energiecafé volgt snel.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.